Przygotuj się do zmian!

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

Rok 2021 przynosi wyzwania związane ze zmianami w prawie odpadowym, a także z wejściem w życie nowych regulacji w obszarze zamówień publicznych. Zmiany te mają szczególne znaczenie dla gmin, spółek komunalnych oraz firm z branży odpadowej.

Trzecia edycja konferencji poświęconej zamówieniom publicznym w gospodarce odpadami komunalnymi ma na celu omówienie relacji między prawem odpadowym a prawem zamówień publicznych oraz przeanalizowanie kluczowych aspektów realizacji zadań z punktu widzenia obu stron postępowania.

Wśród poruszonych tematów znajdą się kwestie związane m.in. z: wpływem decyzji rady gmin na postępowania zamówieniowe, przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zapisami dotyczącymi konsorcjów, odbiorem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych czy zamówieniami in-house.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • przedstawicielach spółek komunalnych, celowych związków międzygminnych – m.in. zakładów oczyszczania, przedsiębiorstw gospodarowania odpadami
  • podmiotach prywatnych działających w branży odpadowej
  • przedstawicielach urzędów gmin i miast, organów uchwałodawczych, kierownictwa urzędów

Harmonogram

14.09.2021 r.

Poczekalnia konferencyjna

8.30–9.00

Otwarcie Konferencji

9.00–9.15

1.

Wpływ gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na zakres udzielanych zamówień publicznych. Planowane zmiany w prawie odpadowym a zamówienia publiczne

9.15–9.45

- wpływ obligatoryjnych uchwał rady gminy na zakres udzielanych
zamówień publicznych
- fakultatywne decyzje rady gminy a udzielane przez gminę
zamówienia publiczne
- planowane zmiany w prawie odpadowym a zamówienia publiczne

2.

Prawidłowe sporządzenie SWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów – wybrane zagadnienia

9.45–10.15

- opis przedmiotu zamówienia – jakie informacje należy zawrzeć w opisie, aby spełniał on wymóg jednoznaczności i wyczerpującego określenia zamówienia
- obligatoryjne elementy SWZ wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- warunki udziału w postępowaniu oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia – jakie aspekty podmiotowe warto weryfikować przy udzielaniu zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów
- kryteria oceny ofert w postępowaniach kompleksowych

3.

Zamówienia publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych – wybrane zagadnienia problemowe

10.15–10.45

- formy prawne zapewnienia zagospodarowania odpadów komunalnych
- tryby udzielania zamówień na zagospodarowanie odpadów komunalnych
- synchronizacja zamówień na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zamówień odbiorowych
- kluczowe postanowienia SWZ – wymogi dotyczące realizacji zamówienia, kryteria kwalifikacji wykonawców oraz kryteria oceny ofert

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

10.45–11.00

Przerwa

11.00–11.15

4.

Wspólne ubieganie się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego – wybrane problemy w świetle zagadnień związanych z gospodarką odpadową

11.15–11.45

- zmiany dotyczące zasad udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonywania umów przez konsorcja w świetle nowego Prawa zamówień publicznych
- udzielenie pełnomocnictw przez konsorcja oraz ich ewentualne uzupełnienie
- zasady współuczestnictwa członków konsorcjum w sporach sądowych z zamawiającym

5.

Problematyka nieruchomości niezamieszkałych w procesie udzielania zamówień na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wybrane zagadnienia

11.45–12.15

- ograniczenia proceduralne dotyczące udzielania zamówień publicznych na obsługę nieruchomości niezamieszkałych oraz sposoby niwelowania negatywnych konsekwencji wynikających z limitacji we wskazanym zakresie
- zmienność liczby punktów odbioru a prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia
- zapewnienie obsługi nieruchomości niezamieszkałych, których właścicielem jest gmina, w sytuacji nieobjęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych
- wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu a kontrola operatora odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych

6.

Zamówienia in-house w gospodarce odpadami

12.15–12.45

- nowy a stary in-house w gospodarce odpadami komunalnymi
- zakres nowego in-house w odpadach
- zamówienia in-house w orzecznictwie TSUE i KIO

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

12.45–13.00

Przerwa

13.00–13.30

7.

Zabezpieczenie interesu zamawiającego w umowie w sprawie zamówienia publicznego – czy osłabienie pozycji przedsiębiorcy odpadowego zawsze sprzyja realizacji przedmiotu umowy?

13.30–14.00

- dopuszczalna modyfikacja odpowiedzialności stron umowy, ukonstytuowana przepisami Prawa zamówień publicznych
- metody zabezpieczenia realizacji kontraktu oraz dochodzenia związanych z nim roszczeń
- obligatoryjne klauzule waloryzacyjne

8.

Mechanizm rozliczenia tonażowego w kontraktach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

14.00–14.30

- rozliczanie za liczbę ton odpadów czy poszczególnych frakcji odpadów
- rozliczanie tonażowe za usługi inne niż odbiór lub zagospodarowanie odpadów u źródła
- kontrola tonażu odpadów w trakcie realizacji zamówienia
- kontrola tonażu odpadów w ramach rozliczenia zamówienia

9.

Przydatne klauzule umowne w umowach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów

14.30–15.00

- postanowienia uelastyczniające umowę
- klauzule umożliwiające wyjście z sytuacji problemowych
- obligatoryjne klauzule waloryzacyjne – jak urealniać wynagrodzenie operatora odbioru / zagospodarowania odpadów

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

15.00–15.15

Zakończenie i podsumowanie konferencji. Konsultacje

15.15

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii Ziemski & Partners

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!
Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005