Jak sprostać nowym wyzwaniom?

Interpretacje niejasnych przepisów, dobre praktyki, realizacje umów

Szósta edycja konferencji poświęcona zamówieniom publicznym w gospodarce odpadami komunalnymi to szansa na zaktualizowanie wiedzy potrzebnej, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed sektorem odpadowym zmieniające się otoczenie legislacyjne oraz sytuacja gospodarcza.

Wśród poruszonych kwestii znajdą się m.in.: rola gminy w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, sposoby kształtowania zakresu zamówień publicznych w gospodarce odpadami, kryteria oceny ofert w postępowaniach odpadowych, kontrakty odpadowe a poziomy recyklingu.

Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą najnowszymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu Zamówień Publicznych.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • przedstawicielach spółek komunalnych, celowych związków międzygminnych – m.in. zakładów oczyszczania, przedsiębiorstw gospodarowania odpadami
  • podmiotach prywatnych działających w branży odpadowej
  • przedstawicielach urzędów gmin i miast, organów uchwałodawczych, kierownictwa urzędów

Harmonogram

25.09.2024 r.

Rejestracja uczestników (stacjonarnie) / Poczekalnia konferencyjna (online)

8.30–9.00

Otwarcie konferencji

9.00–9.15

1.

Złożoność odpadowych zadań gminy oraz praktyczne aspekty ich realizacji

9.15–9.45
• ukształtowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
• formy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
• określenie zakresu i przedmiotu zamówienia lub zamówień zapewniających prawidłowe i efektywne funkcjonowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
• agregacja i atomizacja przedmiotu zamówień oraz rozwiązania zapewniające harmonizację usług w wymiarze przedmiotowych oraz czasowym

2.

Zapewnienie realizacji dodatkowych usług odpadowych

9.45–10.15
• usługi związane z Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
• usuwanie odpadów z dzikich wysypisk
• zastępczy odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
• zapewnienie pojemników / worków do deponowania odpadów komunalnych
• akcje edukacyjne organizowane przez wykonawcę lub wespół z wykonawcą

3.

Ingerencja i kontrola w zakresie logistyki odpadów przyjętej przez operatora

10.15–10.45
• postanowienia dokumentów zamówienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych (w tym w zakresie limitacji swobody wykonawcy oraz kontroli nad procesem odbioru odpadów)
• kontrola i ograniczenia w zakresie miejsc zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych
• stopień weryfikacji logistyki odpadów na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• kontrola logistyki odpadów na etapie kontraktowym
• modyfikacja logistyki odpadów na etapie realizacji zamówienia

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

10.45–11.00

Przerwa i konsultacje indywidualne

11.00–11.15

4.

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy usług odpadowych

11.15–11.45
• warunki udziału w postępowaniu na odbiór / zagospodarowanie odpadów komunalnych
• przesłanki wykluczenia w perspektywie usług odpadowych
• realna weryfikacja podmiotowa, a podmiotowe środki dowodowe i procedury wyjaśnienia
• wykorzystanie ogólnodostępnych baz danych do weryfikacji podmiotowej

5.

Badanie ofert w postępowaniach na usługi odpadowe

11.45–12.15
• analiza kluczowych wyroków KIO w perspektywie procesu badania ofert na usługi odpadowe
• odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami zamawiającego lub regulacjami ustawowymi (w zakresie swoistości zamówień na usługi odpadowe)
• weryfikacja ofert w kontekście rażąco niskiej ceny, w perspektywie usług odpadowych w tym sposobu skonfigurowania zamówienia

6.

Kontrola właścicieli nieruchomości przeprowadzana przez operatora odbierającego odpady

12.15–12.45
• zakres kontroli sprawowanej przez operatora odbierającego odpady
• sposób sprawowania kontroli przez wykonawcę odbierającego odpady
• współpraca operatora z zamawiającym w zakresie działań kontrolnych
• skuteczne dokumentowanie przebiegu i wyniku kontroli

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

12.45–13.00

Przerwa i konsultacje indywidualne

13.00–13.30

7.

Zapewnienie ciągłości usług w sytuacjach awaryjnych

13.30–14.00
• zamówienia z wolnej ręki na odbiór / zagospodarowanie odpadów
• zamówienia z wolnej ręki, a obsługa nieruchomości niezamieszkałych
• instrumenty alternatywne względem zamówień z wolnej ręki i ich ograniczenia

8.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w umowach na odbiór / zagospodarowanie odpadów

14.00–14.30
• klauzule waloryzacyjne w umowach na odbiór / zagospodarowanie odpadów w perspektywie praktyki i orzecznictwa KIO
• czynniki aktualizujące waloryzację kontraktową
• sensytywność klauzul waloryzacyjnych oraz częstotliwość waloryzacji

9.

Lokalne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, a system kaucyjny w perspektywie kontraktowej

14.30–15.00
• przewidywany wpływ systemu kaucyjnego na gminne systemy odpadowe
• wpływ zmiany ilości odpadów na postępowania o udzielenie zamówień publicznych i umowy na odbiór / zagospodarowanie odpadów komunalnych
• regulacje dotyczące poziomów recyklingu w zakresie systemu kaucyjnego, a kontraktowe zobowiązanie do ich osiągnięcia przez operatorów

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

15.00–15.15

Zakończenie i podsumowanie konferencji. Konsultacje

15.15

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Golden Floor Prosta

ul. Prosta 69, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz od nas mailem unikatowy link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzanie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

go@przetargipubliczne.pl

Zgłoś się w najniższej cenie!

Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005