Jak sprostać nowym wyzwaniom?

Interpretacje niejasnych przepisów, dobre praktyki, realizacje umów

Piąta edycja konferencji poświęcona zamówieniom publicznym w gospodarce odpadami komunalnymi to szansa na zaktualizowanie wiedzy potrzebnej, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed sektorem odpadowym zmieniające się otoczenie legislacyjne oraz sytuacja gospodarcza.

Wśród poruszonych kwestii znajdą się m.in.: rola gminy w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, sposoby kształtowania zakresu zamówień publicznych w gospodarce odpadami, kryteria oceny ofert w postępowaniach odpadowych, kontrakty odpadowe a poziomy recyklingu.

Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą najnowszymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu Zamówień Publicznych.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • przedstawicielach spółek komunalnych, celowych związków międzygminnych – m.in. zakładów oczyszczania, przedsiębiorstw gospodarowania odpadami
  • podmiotach prywatnych działających w branży odpadowej
  • przedstawicielach urzędów gmin i miast, organów uchwałodawczych, kierownictwa urzędów

Harmonogram

20.09.2023 r.

Rejestracja uczestników (stacjonarnie) / Poczekalnia konferencyjna (online)

8.30–9.00

Otwarcie konferencji

9.00–9.15

1.

Rola gminy w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

9.15–9.45
• Jak decyzje rady gminy wpływają na zamówienia odpadowe?
• Które decyzje rady muszą poprzedzać ogłoszenie przetargu?
• Czy specyfikacja warunków zamówienia może wpływać na rozwiązania proponowane w uchwałach rady?

2.

Formy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem aspektów usługowych oraz inwestycyjnych

9.45–10.15
• Jak systemowo zorganizować realizację usług odbioru, wywozu i segregacji odpadów?
• Jakie inwestycje mogą zoptymalizować lokalny system gospodarki odpadami?
• Zakres i rodzaje współpracy: publiczno-prywatna i publiczno-publiczna

3.

Agregacja lub podział nabywanych usług zagospodarowania odpadów

10.15–10.45
• Zalety i wady zamówień kompleksowych oraz zamówień kompleksowych+
• Łączenie zamówień w ramach grupy zakupowej
• Podział zamówienia w ramach zamówień kompleksowych na usługi związane z gospodarką odpadami – na co zwrócić uwagę, dokonując podziału?

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

10.45–11.00

Przerwa i konsultacje indywidualne

11.00–11.15

4.

Pułapki w opisie przedmiotu zamówienia na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

11.15–11.45
• Regulacje lokalne a opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
• Określenie niepewnego zakresu zamówienia zgodnie z przepisami pzp
• Najczęstsze błędy OPZ na usługi związane z odpadami oraz sposoby na ich uniknięcie
• Postanowienia OPZ, które warto zastosować

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawców związane z gospodarką odpadami

11.45–12.15
• Mierniki doświadczenia wykonawcy usług tego typu i ich dostosowanie do specyfiki lokalnej
• Kryteria kwalifikacji dotyczące zasobu technicznego i kadrowego wykonawcy usług zagospodarowania odpadów
• Środowiskowe przesłanki wykluczenia w bieżącym orzecznictwie KIO

6.

Kryteria oceny ofert w postępowaniach na odbiór / zagospodarowanie / odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

12.15–12.45
• Najczęściej stosowane kryteria oceny ofert w postępowaniach na usługi związane z odpadami
• Kryteria nieakceptowane przez KIO
• Dodatkowe pomysły na kryteria oceny ofert przynoszące korzyści zamawiającym

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

12.45–13.00

Przerwa i konsultacje indywidualne

13.00–13.30

7.

Rola zamawiającego w realizacji umów na usługi związane z odpadami: współdziałanie, kontrola należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie dochodzenia roszczeń

13.30–14.00
• Współdziałanie zamawiającego z wykonawcą – minimalny zakres współdziałania, konsekwencje zaniechania współdziałania, współdziałanie a współpraca przy realizacji kontraktu
• Mechanizmy kontraktowe i techniczne w kontroli realizacji usług przez wykonawcę
• Instrumenty zabezpieczające zamawiającego w kontraktach tego typu

8.

Kontrakty na usługi związane z odpadami a poziomy recyklingu

14.00–14.30
• Postanowienia dokumentów zamówienia dotyczące poziomów recyklingu
• Poziomy recyklingu w sprawach rozstrzyganych przez KIO
• Poziomy recyklingu w orzecznictwie sądów powszechnych

9.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz jego konsekwencje

14.30–15.00
• Powody i sposoby wcześniejszego rozwiązania umowy na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
• Skutki wcześniejszego rozwiązania takiej umowy z perspektywy zamawiającego i wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych
• Zabezpieczenie odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy
• Roszczenia stron kontraktu związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

15.00–15.15

Zakończenie i podsumowanie konferencji. Konsultacje

15.15

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii Ziemski & Partners

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Hotel Gromada Warszawa Centrum

Plac Powstańców Warszawy 2
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz od nas mailem unikatowy link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzanie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

go@przetargipubliczne.pl

Zgłoś się w najniższej cenie!

Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005