Jak sprostać nowym wyzwaniom?

Interpretacje niejasnych przepisów, dobre praktyki, realizacje umów

Czwarta edycja konferencji poświęconej zamówieniom publicznym w gospodarce odpadami komunalnymi to szansa na zaktualizowanie wiedzy potrzebnej, aby sprostować wyzwaniom, jakie stawia przed sektorem odpadowym zmieniające się otoczenie legislacyjne oraz sytuacja gospodarcza.

Wśród poruszonych kwestii znajdą się m.in.: optymalizowanie systemu zamówień, omówienie nadchodzących zmian i sposoby przygotowania się do nich, a także tematy elektromobilności, radzenia sobie z problemami przy realizacji umów i ich kontroli przez zamawiającego, zamówienia in-house.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • przedstawicielach spółek komunalnych, celowych związków międzygminnych – m.in. zakładów oczyszczania, przedsiębiorstw gospodarowania odpadami
  • podmiotach prywatnych działających w branży odpadowej
  • przedstawicielach urzędów gmin i miast, organów uchwałodawczych, kierownictwa urzędów

Harmonogram

13.09.2022 r.

Poczekalnia konferencyjna

8.30–9.00

Otwarcie Konferencji

9.00–9.15

1.

Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi

9.15–9.45

Kształt udzielanych przez gminę zamówień publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zależy od szeregu decyzji podejmowanych przez radę gminy. Pomimo stałego ograniczania przez ustawodawcę zakresu samodzielności gminy w tym zakresie nadal pozostaje wiele kwestii, które mogą zostać zoptymalizowane na poziomie samorządowym.

- w jaki sposób rada gminy może zoptymalizować gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
-jak jej decyzje wpływają na zamówienia publiczne udzielane przez gminę?

2.

Konfiguracja zamówień na usługi odpadowe

9.45–10.15

Usługi, do których zapewnienia gminy są zobowiązane, stanowią przedmiot udzielanych zamówień publicznych. Mogą być one konfigurowane w zróżnicowany sposób – od udzielenia zamówienia kompleksowego do udzielania zamówień zatomizowanych (na wydzielone usługi). Podział zamówień na części, jak i ich łączenie ma bezpośredni wpływ na optymalizację funkcjonowania lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

- w jaki sposób konfigurować zamówienia odpadowe? Jakie czynniki uwzględnić przy analizie?
- czy zamawiający może udzielić jednego zamówienia na wszystkie usługi odpadowe (w tym prowadzenie PSZOK, zapewnienie pojemników itp.)?
- na jakie aspekty zwrócić uwagę, dokonując atomizacji zamówień (w tym wydzielając usługi wg kryterium kategorii nieruchomości, frakcji itp.)?

3.

Elastyczność umów na odbiór/odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – jak zapewnić stabilizację wykonywania kontraktu w niestabilnych czasach?

10.15–10.45

Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg narzędzi umożliwiających zamawiającemu dopasowanie przedmiotu umowy do jego zmiennych potrzeb, krystalizujących się w trakcie realizacji kontraktu. Ponieważ w ostatnich latach sytuacja gospodarcza wykonawców, ulegała dynamicznym zmianom, wykorzystanie omawianych narzędzi może umożliwić zamawiającym stabilizację zawieranych kontraktów.

- jakie są instytucje pozwalające na wydłużenie czasu trwania kontraktu, zwiększenie mas odbieranych odpadów komunalnych czy umożliwiające modyfikację zakresu świadczeń wykonawcy?

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

10.45–11.00

Przerwa

11.00–11.15

4.

In-house w gospodarce odpadami komunalnymi

11.15–11.45

In-house stanowi jedną z formuł realizacji zadań publicznych, w tym zadań z zakresu odpadowego (z pewnymi wyjątkami). Od momentu umożliwienia wykorzystania go również w zakresie usług odbiorowych zyskuje on na popularności, jednocześnie wciąż będąc przedmiotem wielu kontrowersji, w tym prawnych.

- jakie modele konstrukcyjne wykorzystywane są do wdrożenia współpracy in-house?
- jakie są kluczowe problemy prawne przy wdrożeniu współpracy in-house?
- jak ograniczenia w realizacji zamówień in-house wpływają na lokalne gospodarki odpadami komunalnymi?

5.

Elektromobilność a usługi odpadowe

11.45–12.15

Zamówienia publiczne stanowią mechanizm popularyzacji tzw. elektromobilności. Jedną z przestrzeni usług komunalnych, na którą ustawa o elektromobilności zwraca szczególną uwagę, jest sfera usług odpadowych. Generuje to nie tylko wyzwania po stronie zamawiających i wykonawców, ale również wiele pytań, których przyczyną są m.in. mało klarowne przepisy prawne.

- jakie wymogi w zakresie elektromobilności musi spełnić gmina / wykonawca, realizując usługi odpadowe?
- w jaki sposób weryfikować spełnienie wymogów wynikających z ustawy o elektromobilności?
- które umowy wygasną z dniem 31 grudnia 2022 r. ze względu na niespełnienie wymogów elektromobilności?

6.

Mechanizmy kontroli kontraktowej wykonawcy realizującego usługi odpadowe

12.15–12.45

Szczelność systemu odpadowego – w szczególności w zakresie kategorii i ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów – przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie lokalnego systemu odpadowego. Jest to wyzwanie, którego realizację wspierać mogą przewidziane w umowie mechanizmy kontroli.

- jakie mechanizmy kontroli są stosowane przez zmawiających i jak wpływają na realizację umów?
- jakie mechanizmy kontroli zostały skutecznie zakwestionowane przez wykonawców?
- czy mechanizmy kontroli utrudniają, czy ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi?

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

12.45–13.00

Przerwa

13.00–13.30

7.

Problemy związane z należytym realizowaniem umów odpadowych

13.30–14.00

Usługi realizowane na podstawie kontraktów odpadowych mają bezpośredni wpływ na ich beneficjentów finalnych. Wszelkie przejawy nienależytego wykonywania tych usług są na bieżąco identyfikowane przez właścicieli nieruchomości.

- jakie instrumenty i rozwiązania kontraktowe wspierają należyte wykonanie umowy?
- w jaki sposób dokumentować nienależyte wykonanie umowy (czy reklamacja jest wystarczającym dowodem niewykonania usługi?)

8.

Problemy przy realizacji kontaktu zgodnie z jego postanowieniami

14.00–14.30

Podczas wystąpienia omówione zostaną instytucje prawne mające na celu zabezpieczenie wykonania kontraktu przez wykonawcę.

- w jaki sposób wymusić na wykonawcy realizację kontraktu zgodnie z jego postanowieniami?
- w jaki sposób skonstruować zapisy dot. kar umownych, wykonania zastępczego oraz zabezpieczeń, wskazując na realne problemy występujące w trakcie realizacji kontraktów

9.

Polubowne rozwiązywanie sporów w Prawie zamówień publicznych

14.30–15.00

W świetle dynamicznego otoczenia gospodarczego wypracowanie konsensusu w sporze pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być korzystne dla każdej ze stron.

- jakie są najczęściej zgłaszane roszczenia wykonawców, przesłanki ich zasadności, a także procedura i ramy, które warunkują zawarcie ugody przez zamawiającego?

Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi

15.00–15.15

Zakończenie i podsumowanie konferencji. Konsultacje

15.15

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii Ziemski & Partners

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Centrum konferencyjno-szkoleniowe

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz od nas mailem unikatowy link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzanie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

go@przetargipubliczne.pl

Zgłoś się w najniższej cenie!

Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005