adobe-pdf-icon

Rola gminy w kształtowaniu lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

adobe-pdf-icon

Formy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem aspektów usługowych oraz inwestycyjnych

adobe-pdf-icon

Łączyć czy dzielić, czyli o agregacja i atomizacji nabywanych usług z zakresu odpadowego

adobe-pdf-icon

Pułapki opisu przedmiotu zamówienia na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

adobe-pdf-icon

Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia o odpadowym zabarwieniu

adobe-pdf-icon

Kryteria oceny ofert w postępowaniach na odbiór / zagospodarowanie / odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

adobe-pdf-icon

Rola zamawiającego w realizacji umów na usługi odpadkowe: współdziałanie, kontrola należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie dochodzenia roszczeń

adobe-pdf-icon

Kontrakty odpadowe, a poziomy recyklingu

adobe-pdf-icon

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i jego konsekwencje