HARMONOGRAM

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
BLOK I – Zamówienia publiczne jako element lokalnego systemu gospodarki odpadami (9:40-11:20)

1. Jak decyzje rady gminy wpływają na zakres zamówień publicznych?

 • Wpływ regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach na zakres udzielanych zamówień publicznych
 • Wpływ uchwały w sprawie szczegółowego zakresu usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zakres udzielanych zamówień publicznych
 • Elementy fakultatywne systemu a zakres udzielanych zamówień publicznych

2. Konfigurowanie zamówień publicznych w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa zamówień publicznych

 • Elementy składowe zamówień w gospodarce odpadami komunalnymi oraz ich swoistość zamówieniowa
 • Podział zamówień na części i kryteria ich wydzielania (terytorialne, przedmiotowe)
 • Współpraca zamawiających przy udzielaniu zamówień odpadowych (problematyka grup zakupowych w gospodarce odpadami)

3. Udział wykonawcy w kilku postępowaniach a jego zdolność techniczna i zawodowa do ich wykonania – czy wykonawca może się stać ofiarą własnego zwycięstwa w kilku przetargach?

Przerwa (11:20 – 11:40)
BLOK II – Udzielanie zamówień publicznych w gospodarce odpadami komunalnymi (11:40-13:20)

1. Interakcja z podmiotami rynkowymi – od dialogu technicznego do modyfikacji umów

 • Identyfikacja kluczowych obszarów kosztotwórczych realizacji zamówień w gospodarce odpadami komunalnymi
 • Dopuszczalność zastosowania trybów wykorzystujących mechanizmy negocjacyjne
 • Zewnętrzne źródła informacji rekomendowanych do analizy zasadności modyfikacji umowy, z wyszczególnieniem zmiany wynagrodzenia

2. Zamówieniowe problemy poziomów recyklingu i odzysku (od OPZ do klauzul dotyczących kar umownych)

 • Współpraca wykonawcy przy osiągnięciu celu publicznego czy obowiązek osiągnięcia narzuconego efektu?
 • Zakres swobody wykonawcy a możliwość osiągnięcia celu ustawowego
 • Sposób ukształtowania zapisów dotyczących kar umownych za nieosiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku a ryzyko sądowej ingerencji w naliczenie kar

3. Kontraktowe mechanizmy kontroli strumienia odpadów (jego morfologii oraz wielkości)

 • Obowiązek weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów u źródła
 • Rozliczenie tonażowe – jak kontrolować ilość odpadów?
 • Problemy informatyzacji wykonania zamówienia, w tym ewidencjonowania wykonywanych usług

Przerwa (13:20 – 13:40)
BLOK III – Realizacja zamówień publicznych w gospodarce odpadami komunalnymi (13:40-15:20)

1. Umowy zawierane na podstawie nowego prawa zamówień publicznych. Analiza z perspektywy wykonawcy i zamawiającego – czy nowa ustawa tworzy konsumenckie przywileje po stronie wykonawców?

2. Postępowanie mediacyjne lub ugoda zamiast postępowania sądowego – czy zamawiającemu i wykonawcy opłaca się zawrzeć ugodę?

3. Ograniczenie zasady jawności protokołu postępowania i jego załączników – czy prawo zamówień publicznych chroni dane osobowe i tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wśród prelegentów